Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://noamese.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Szabályozott iparág közzétételi követelményei

 

Adatkezelési tájékoztató

Nádasi-Ozsvár Andrea E.V., mint a www.noamese.hu honlap elektronikus könyvesbolt szolgáltatásának üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozott figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, a jogszabályok betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő:

Név: Nádasi-Ozsvár Andrea E.V.

Üzlet megnevezése: Noamese webshop

Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 65. 7/28

Nyilvántartási szám: 50392690

Adószám: 67546688-1-41

Honlap: noamese.hu

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

–          1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 1. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

–          2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

–          2011. évi. CXII tv. az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról

–          2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is tartsák tiszteletben e szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot módosíthassa. A módosított szabályzatot a honlapon közzéteszi.

 

Adatkezelési alapelveink

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult vagy törvény megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból- az adathordozótól vagy adatátvitel módjától függetlenül- harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb estben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség estén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulást nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell, erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha a törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

Az adatkezelés alapjai

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényes vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon nyugszik.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

 

Csomagszállítás az ügyfél kérése alapján (Magyar Posta Zrt, Foxpost, MPL)

Továbbított adatok köre: Vásárlók neve, telefonszáma, email címe, irányítószáma, szállítási címe, kapucsengő száma, futár részére megadott üzenet szövege.

 

Külső adatfeldolgozó: Rackforest Kft (tárhelyszolgáltató)

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a

Adószám: 14671858-2-41

Adatfeldolgozói minőségben az alábbi szolgáltatások kapcsán jár el a Rackforest Kft.: Tárhely (cPanel) szolgáltatás – Tűzfallal védve – Külső backupszerverre van mentve, naponta, 7 napig megőrizve – Rackforest csapata hozzáférhet a tárhelyen tárolt adatokhoz.

 

A weblap látogatóinak adatai

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. ( 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analiytics szolgáltatás keretében.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül un. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat at Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken találhatóak: http://www.google.com/privacy.html  és és https://www.facebook.com/about/privacy/.

Könyvelő:

Precizitás kft.

Székhely: 2162 Őrbottyán, Hajós Alfréd u. 35.

Továbbított adatok köre: Vásárló neve, számlázási címe irányítószámmal, vásárolt termék neve, mennyisége, egységára.

Adattovábbítás célja: számla kiállítása.

 

Adatkezelési célok

Webáruházban történő vásárláshoz kapcsolódóan a vásárlók adatainak rögzítése jogi kötelezettség teljesítése, ajánlatok kiküldése (ha ahhoz a vásárló külön hozzájárul) és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

 

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

 1. Az Ön személyes adatainak használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogaszabályoknak megfelelő számlát állítsak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. Telefonszámára, nevére és e-mail címére szállítás/személyes átvétel egyeztetése (illetve, ha ahhoz önkéntesen hozzájárult, a hírlevélben való ajánlások miatt) van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (14) bekezdés a) pont.

 

Hozzájárulását a webáruházban történő vásárlás esetén a személyes adatai megadásával adja meg. Amennyiben ezeket az adatokat nem adja meg, úgy Ön nem tud a webáruházban vásárolni.

 

Adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg. A kapcsolattartás céljából megadott adatokat évente törlöm, a hírlevélből pedig a hírlevél végén megadott leiratkozó linkre történő kattintással bármikor leiratkozhat.

Az Ön személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintetti jogok:

 1. a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
 2. b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
 4. d) az adat kezelésének korlátozása;
 5. e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
 8. h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Honlap: HTTP://WWW.NAIH.HU

 

Tevékenység Kezelt adatok Adatkezelési cél Adatkezelési jogalap Adattovábbítás Tárolás helye és ideje
Számviteli bizonylat kiállítása Név, lakcím (adószám) számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont NAV felé Székhelyen vagy könyvelőnél, Legalább 8 év
Számviteli, könyvelési tevékenység Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Könyvelő Könyvelőnél, Legalább 8 év
Kapcsolattartási adatok Név, telefonszám, e-mail cím szállítási adatok egyeztetése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont nem történik Kapcsolat fennállását követő egy év
Hírlevél küldése Név, e-mail cím ajánlatok, tájékoztatások küldése Önkéntes hozzájárulás nem történik hírlevélről leiratkozásig